Kliknij aby zamówić

POMOC MARYI NA TRUDNE CZASY

Matka Boża zawsze podaje nam Swą pomocną dłoń. W trudnych chwilach Jej Cudowny Medalik pomógł wielu osobom. Chorzy i tracący wiarę zyskali nadzieję i szansę na uzdrowienie. Znamy liczne świadectwa osób, które nosząc Medalik, doznały cudu.

MATKA BOŻA PROSIŁA, ABY WSZYSCY GO NOSILI

27 listopada 1830 roku siostrze Katarzynie Labouré ukazała się Najświętsza Maryja Panna i poleciła jej rozpowszechnić ten Medalik wśród ludzi. Powiedziała: Postaraj się o wybicie medalika według tego wzoru. Wszyscy, którzy będą go nosili, dostąpią wielkich łask, szczególniej jeśli będą go nosili na szyi.

NAJSŁYNNIEJSZY MEDALIK ŚWIATA

Cudowny Medalik noszą miliony osób na całym świecie. Wielu z nich otrzymało łaski obiecane przez Matkę Bożą. To nie przypadek, że właśnie ten medalik jest tak niezwykle ceniony. To przecież dar od Maryi.

OPIS CUDOWNEGO MEDALIKA

Matka Boża dokładnie wskazała, jak ma wyglądać Jej Medalik

AWERS:

Najświętsza Maryja Panna stoi na kuli
ziemskiej, Swą stopą miażdży węża – szatana.
Z Jej rąk wychodzą świetliste promienie,
symbolizujące łaski, które otrzymują
wszyscy proszący z ufnością.
W otoku medalika widnieje tekst modlitwy:
"O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się
za nami, którzy się do Ciebie uciekamy".

REWERS:

Duże "M", nad którym góruje Krzyż Pański, symbolizuje
uczestnictwo Matki Bożej w męce Jezusa.
Wokół znajduje się dwanaście gwiazd tworzących
koronę Niepokalanej Maryi Dziewicy.
Najświętszemu Sercu Jezusowemu, otoczonemu
koroną cierniową towarzyszy Serce Maryi przebite
mieczem. Jest to symbol Jej bólu.
Razem z Medalikiem otrzymasz Nowennę do Matki Bożej od Cudownego Medalika, by móc prosić o łaski, których potrzebujesz.
Zamawiam szt. Cudownego Medalika z dołączoną Nowenną do Najświętszej Maryi Panny od Cudownego Medalika. Chcę wesprzeć datkiem tę inicjatywę.
Stowarzyszenie pokrywa koszty wysyłki.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.
 
wyślij zamówienie
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 
Copyright by Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi